http://rower.uniwersytetradom.pl/bicycle/
English

  EMAILE Z PODRÓŻY » SLAWEK z MEXICO -ZMIANY na STRONIE 28 września 1998, 14:00:02 (Mon, 28 Sep 1998 14:00:02 +0200)   
 
Ps. 31:14 Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia, Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie, Spiskują, aby odebrać mi życie.

SLAWEK z MEXICO -ZMIANY na STRONIE 28 września 1998, 14:00:02 (Mon, 28 Sep 1998 14:00:02 +0200)

  Witam !!!! MEXICO CITY 25.09.1998
Przesylam w zalaczniku wersje angielska i polska poprawiona
Dzis podrozowalem z Toluca do Mexico city najwieksze miasto swiata okolo 17
000 000
ludzi jechalem dzis takze samochodem podrozowalismy na wysoksci ponad 3250
metrow
a sam Mexico city jest na okolo 2200m
slawek

[W Trzecie Tysiaclecie]
[Rajd Pokoju]
         []
[]
THE GREAT MILLENIUM PEACE RIDE (supported UNESCO)
(main page WWW.PEACERIDE.ORG) it's great bicycle expedition around the World. To take part in it are invaited all countries their representatives representing various cultures religions and different groups of ages will be the example of international collaboration and germ of ideal community of XXI-st century. Ride started from Seattle 6 August 1998 in anniversary of explosion atomic bomb in Hiroshima and will finish in Hiroshima in New Year is day of 2000. During the one and a half year group will welcome in about 80 countries at 5 continents.
Purpose of this enterprise is:
°    adore entrance in to new millenary with vision peaceful future
°    propagate knowledge of problems contemporary world.
°    Promotion of collaboration and partnership.
°    Reduction precipoce in sphere communication and information between countries "developed" and "developing"
°    promote bicycle as alternative friendly to milieu and for men mean of teransportation.
In practice it means: not only to ride by bicycle but also to organize and participate in educational-cultural part of this ride. In ever country will be participations in discusions, exhibitions, concerts, press conferences, realization Radio and TV programmes which arrange rest on participants ride from such and other country. Thanks to arrangements of modern technology will be possible to keep stable contact with country and transfering of direct relations from route.
Route from Seattle in USA, this ride will follow along western strand through United States of America, Mexico, countries of Latin America to South America. From Argentina at the begining 1999 year will result flight to Africa to Benin. From there Ride will go in part Europe to which welcoms in April 1999. From southern Europe Ride make one's way to smaller Asia and next to Asia, that after a few tenth tausends kilometers will finish symbolically in Hiroshima.
Passage through Poland is planed on breach May and June 1998 year. Cyclists run over route from Szczecin to Gdansk in which will take place educational-cultural part.
Something from history of organization this Ride...
Idea Ride created in 1993 year in Athens during international cyclists meeting. In 1994 rose in USA non-profit organization:"The Great Millenium Peace Ride" that refering contacts with organizations and singles persons from different cardinal points, begun to create intrnational net of coordinators ride in individual countries and regions. First principle was to create 500-persons group ciclists, up three persons from every country, and assurance, through intrnational sponsoring, financial means to couver costs of all enterprise in meantime came decentralization of financial sphere of Ride that means that participants will be obliged to have financial measures in country, which they represent.
Peace Ride Organization requires total, work and collaboration above limitations country. Ride will start in August 1998, but as exemple constructive activity already lasts in shape of hundreds persons which in the same time, in different places on the World are working to make real this project.
I am searching for persons, which support Ride idea and which be able to offer practical help on realization or by equipment one person polish group or through support financial.
Sponsors, which bring in investment in realize this Ride I can offers:
°    presentation sponsors by occasion of contacts with Massmedia during and after conclusion of Ride (anticipate is attendance, massmedia in all countries on route Ride, and also organizing of press centre and stable contact with native press. Specilly valuable be assistance of media during somedays stay peace ride in Poland.
°    Publishing of logo sponsors on pamphlet, posters, equipments and in places of meeting with publicity
°    presentating sponsors on all enterprises after return from ride (meetings, shows, displays, exhibitions, visits in schools etc.)
°    presentation sponsors in book, which edition is planed after end of ride.
Polish group is only me.
My name Slawomir Platek. I am 21 years old. In June I finished Electronic Technical School. From 1995 I crossed by bicycle above 20000 km. I visited six countries in Europe: Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Austria, Germany and Denmark. I have Polish bicycle which have 22 years old and all my travels I realized on my old bicycle. Till this time I enjoyed in my bike travel hospitality of churches and different peoples, because I can't afford on covering costs all my bike travels. I concqered gold cyclist turistic badge (KOT-PTTK) I just before I know on peace ride I planed travel by bicycle around the World.
At the beginning of May I was on international meeting in Vilnius concerning peace ride around the World. But to take part in peace ride it is necessary to have on 18200 USD covering costs one ciclist. If it not will be impossible to have these means to cover costs of ride I will be forced to enjoy help which I received to this time.
PHOTO1 SKAGEN-DENMARK-13.08.1997. Farthest north town in Denmark.
PHOTO2 GERMANY-03.08.1997. This is before town FLENSBURG on Baltic Sea.
PHOTO3 GRENEN-DENMARK-14.08.1997.Picture made on CAPE GRENEN not far from lighthouse.
PEACE ROUTE This is plan bicycle travel around the World. "THE GREAT MILLENIUM PEACE RIDE".
DOCUMENT-UNESCO-1
DOCUMENT-UNESCO-2
DOCUMENT-CERTIFICATE
DOCUMENT-VISAS
DOCUMENT-RESOLUTION-PAGE-1
DOCUMENT-RESOLUTION-PAGE-2
My address:
SLAWOMIR PLATEK
GMPR Polish Coordinator
UL 11 LISTOPADA 20 M 16
26-617 RADOM 11
POLAND
fax (by kindness): (004848) 43002
CONTACT WITH ME ONLY BY E-MAIL: slawek@gmpr.lt, slawomirplatek@hotmail.com, general@student.man.radom.pl, webmaster:chrupek@student.man.radom.pl,
account No.:
10501793-2207449352
BSK SA O/Radom
ul Moniuszki 3/5
26-600 Radom Poland
account No.:
12401789-10245466-2700-201112
Bank PeKaO SA
ul Struga 26/28
26-600 Radom Poland
More information about this ride you can look on pages:
www.peaceride.org www.piguva.lt/dttz/
THIS PAGE IS PUT ON THREE SERVERS:
student.man.radom.pl/general
friko5.onet.pl/ra/biketrav
kki.net.pl/~biketour
Every questions will be answered:
Sigitas Kucas
GMPR International Coordinator
PO Box 3010
LT-2026 VILNIUS
Lithuania
CONTACT ONLY BY PHONE OR E-MAIL:
Mobile phone: 1 503 791 0185
e-mail: sigitas@gmpr.lt
I encourage to inteest this ride. Thank you very much for every help even smallest.
Thank you very much to my friends: Rafal Osobka and Dariusz Chmielnicki. First created this pages on computer AMIGA second established this page on server Politechnical High School in Radom, Poland.
LAST MODIFICATION THIS PAGE: 16.09.1998 TEPIC CITY MEXICO
Yours sincerely
Slawomir Platek

[W Trzecie Tysiaclecie]
[Rajd Pokoju]
         []
[]
Rajd Pokoju w Trzecie Tysiąclecie (patronat UNESCO)
(strona glowna WWW.PEACERIDE.ORG) to wielka wyprawa rowerowa dookoła świata. Do udziału w niej zostały zaproszone wszystkie kraje, a ich przedstawiciele reprezentujący rozmaite kultury, religie i różne grupy wiekowe staną się przykładem międzynarodowej współpracy- zalążkiem idealnej społeczności XXI wieku. Rajd wyruszyl z Seattle 6 sierpnia 1998, w rocznicę wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie, a zakończy się w samej Hiroszimie w Nowy Rok 2000. W ciągu półtora roku grupa zawita w około 80 krajach na 5 kontynentach.
Cele przedsięwzięcia:
°    uczczenie wejścia w Nowe Tysiąclecie z wizją pokojowej przyszłości
°    propagowanie wiedzy o problemach współczesnego świata
°    promowanie współpracy i partnerstwa
°    zmniejszenie przepaści w sferze komunikacji i informacji pomiędzy krajami "rozwiniętymi" i "rozwijającymi się"
°    promocja roweru jako alternatywnego, przyjaznego środowisku i człowiekowi środka transportu
W praktyce oznacza to: nie tylko jazdę na rowerze ale także organizację i uczestnictwo w części edukacyjno - kulturalnej Rajdu. W każdym kraju odbywać się będą spotkania z przedstawicielami organizacji i osobami publicznymi, którym bliskie są cele Rajdu. Przewidziane są dyskusje, wystawy, koncerty, konferencje prasowe, realizacja programów telewizyjnych i radiowych etc., których aranżacja spoczywa na uczestnikach Rajdu z danego kraju. Dzięki urządzeniom nowoczesnej technologii będzie można utrzymywać stały kontakt z krajem i przekazywać bezpośrednie relacje z trasy.
Trasa z Seattle, w USA, Rajd podąży wzdłuż zachodniego wybrzeża przez Stany Zjednoczone, Meksyk, kraje Ameryki Łacińskiej do Ameryki Południowej. Z Argentyny, na początku 1999 roku, nastąpi przelot do Afryki -Beninu. Stamtąd Rajd popedałuje w stronę Europy, do której zawita w kwietniu 1999. Z południa Europy Rajd uda się do Azji Mniejszej i dalej Azji, aby po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów zakończyć się symbolicznie w Hiroszimie.
Przejazd przez Polskę planowany jest na przełom maja i czerwca 1999 roku. Rowerzyści przemierzą drogę ze Szczecina do Gdańska, w którym odbędzie się polska część edukacyjno - kulturalna.
Z historii organizacji Rajdu...
Idea Rajdu zrodziła się w 1993 roku w Atenach podczas międzynarodowego spotkania rowerzystów. W 1994 roku powstała w Stanach Zjednoczonych organizacja non-profit:"The Great Millenium Peace Ride", która nawiązując kontakty z organizacjami i pojedynczymi osobami z różnych stron świata, zaczęła tworzyć międzynarodową siatkę koordynatorów Rajdu w poszczególnych krajach i regionach . Pierwotnym założeniem było stworzenie 500-osobowej grupy rowerzystów, po 3 osoby z każdego kraju, i zapewnienie, poprzez międzynarodowy sponsoring, środków finansowych na pokrycie kosztów całego przedsięwzięcia. W międzyczasie nastąpiła decentralizacja organizacji sfery finansowej Rajdu co oznacza, że uczestnicy muszą sami zdobyć środki finansowe w kraju, który reprezentują.
Organizacja Rajdu Pokoju wymaga ogromnego nakładu pracy i współpracy ponad granicami krajów. Rajd wyruszy w sierpniu 1998, ale jako przykład konstruktywnego działania - JUŻ TRWA - w postaci setek osób, które w tym samym czasie, w różnych miejscach na świecie pracują nad urzeczywistnieniem tego projektu.
Poszukuję osób, które popierają idee Rajdu i które mogą zaoferować praktyczną pomoc przy jego realizacji lub przy wyposażeniu jak narazie jednoosobowego polskiego zespołu czy też poprzez wsparcie finansowe.
Sponsorom, którzy wniosą wkład w realizację Rajdu mogę zaoferować:
°    przedstawienie sponsorów przy okazji kontaktów z mediami w trakcie i po zakończeniu Rajdu (przewidywana jest asysta mass mediów we wszystkich krajach na trasie Rajdu, a także zorganizowanie centrum prasowego i stały kontakt z rodzimą prasą; szczególnie cenna będzie asysta mediów podczas kilkudniowego pobytu Rajdu Pokoju w Polsce i towarzyszących temu imprezach edukacyjno - kulturalnych
°    zamieszczenie logo sponsorów na ulotce, plakatach, ekwipunku czy w miejscach spotkań z publicznością
°    przedstawienie sponsorów na wszelkich imprezach odbywających się po powrocie z Rajdu (tj. spotkaniach, pokazach slajdów, wystawach, wizytach w szkołach etc.)
°    przedstawienie sponsorów w książce, której wydanie planowane jest po zakończeniu Rajdu
Polska drużyna jak narazie składa się z jednej osoby, a więc tylko ja wchodzę w jej skład:
Nazywam się Sławomir Płatek. Mam 21 lat. W czerwcu ukończyłem Technikum Zawodowe Elektroniczne. Od 1995 roku przebyłem na rowerze ponad 20000 km. Odwiedziłem sześć krajów Europy: Czechy, Słowację, Węgry, Austrię, Niemcy i Danię. Posiadam 22-letni rower Universal firmy Romet. Wszyskie swoje podróże odbyłem na tym moim starym rowerze. Do tej pory korzystałem w swoich podróżach z gościnności kościołów oraz różnych ludzi, ponieważ nie stać mnie było na pokrycie wszystkich kosztów moich podróży. Zdobyłem Złotą Kolarską Odznakę Turystyczną KOT-PTTK. Zanim dowiedziałem się o rajdzie pokoju sam planowałem podróż rowerową dookoła świata.
Na początku maja br. byłem na międzynarodowym spotkaniu w Wilnie dotyczącym rajdu pokoju dookoła świata. Abym mógł wziąść udział w tym półtorarocznym rajdzie potrzebne są środki na pokrycie tego przedsięwzięcia w wysokości 18200 USD pokrywające koszty jednego uczestnika. Jeżeli nie uda mi się zdobyć środków na pokrycie kosztów rajdu. Będę chciał ruszyć w podróż rowerową dookoła świata korzystając z pomocy jaką otrzymywałem do tej pory.
FOTOGRAFIA1 Skagen Dania 13.08.1997 Najdalej wysunięte na północ miasto w Danii.
FOTOGRAFIA2 Flensburg Niemcy 03.08.1997 Nad Bałtykiem przed miastem Flensburg.
FOTOGRAFIA3 Grenen Dania 14.08.1997 Na półwyspie Grenen nie daleko latarnii morskiej.
TRASA POKOJU To jest plan rowerowego rajdu pokoju dookoła Świata. "THE GREAT MILLENIUM PEACE RIDE".
ARTYKUŁ-GAZETA WYBORCZA To jest artykuł koleżanki na temat ROWEROWEGO RAJDU POKOJU DOOKOŁA ŚWIATA zamieszczony w ogólnopolskim wydaniu GAZETY WYBORCZEJ w dniu 30 września 1997 roku. Pewne sprawy zamieszczone w tym artykule uległy zmianie tzn. skład drużyny. A organizacją rajdu ja się zająłem.
DOKUMENT-UNESCO-1 To jest dokument z UNESCO (w jęz. fr.).
DOKUMENT-UNESCO-2 To jest dokument z UNESCO (w jęz. ang.).
DOKUMENT-CERTIFIKAT To jest certifikat potwierdzajacy to że jestem GMPR koordynatorem na Polskę (w jęz. ang.).
DOKUMENT-WIZY To jest dokument dotyczący ubiegania się o wizy (w jęz. ang.).
DOKUMENT-REZOLUCJA-STRONA-1 To jest dokument przedstawiający postanowienia jakie podieliśmy na ostatnim spotkaniu w Wilnie (w jęz. ang.).
DOKUMENT-REZOLUCJA-STRONA-2 To jest ciąg dalszy tych postanowień (w jęz. ang.).
mój adres:
SŁAWOMIR PŁATEK
GMPR Koordynator na Polskę
UL 11 LISTOPADA 20 M 16
26-617 RADOM 11
tel: (048) 44566
fax (grzecz): (048) 43002
KONTAKT ZE MNA TYLKO PRZEZ E-MAIL: slawek@gmpr.lt, slawomirplatek@hotmail.com, general@student.man.radom.pl, webmaster:chrupek@student.man.radom.pl,
konto nr:
10501793-2207449352
BSK SA O/Radom
ul Moniuszki 3/5
26-600 Radom
konto nr:
12401789-10245466-2700-201112
Bank PeKaO SA
ul Struga 26/28
26-600 Radom
Więcej informacji o rajdzie można zobaczyć na stronach internetowych w języku angielskim, oto one:
www.peaceride.org www.piguva.lt/dttz/
TA STRONA JEST UMIESZCZONA NA TRZECH SERWERACH :
student.man.radom.pl/general
friko5.onet.pl/ra/biketrav
kki.net.pl/~biketour
Na każde pytanie dotyczące rajdu udzieli odpowiedzi:
(mówi po angielsku, rosyjsku i litewsku rozumie trochę polski)
Sigitas Kucas
GMPR Międzynarodowy Koordynator
PO Box 3010
LT-2026 VILNIUS
Lithuania
KONTAKT TYLKO PRZEZ TELEFON LUB E-MAIL:
tel kom: 1 503 791 0185
e-mail: sigitas@gmpr.lt
Zachęcam do zainteresowania się rajdem. Z góry dziękuję za każdą pomoc choćby najmniejszą.
Chcę podziękować kolegom: Rafałowi Osóbce i Darkowi Chmielnickiemu. Rafał wykonał tę stronę na komputerze AMIGA Darkowi za to, że umożliwił istnienie tej strony na serwerze Politechniki Radomskiej.
OSTATNIA MODYFIKACJA TEJ STRONY: 16.09.1998 TEPIC MEKSYK
Z poważaniem
Sławomir Płatek
 
 
05-12-2020 11:52:12
Rowerem Dookoła Świata

Powered by pr.radom.pl Etomite